December 2021 skrev vi på ett partnerskap med Haninge kommun på tre år och i år med Tyresö kommun på ett år. Tack vare det kan vi utforma ett stöd till er föräldrar som har barn med någon form att NPF. Här följer det vi kan erbjuda:

Vi kommer att ha träffar 5-8 ggr i olika inriktningar.

“Du är inte ensam” där vi pratar om de diagnoser som just din grupp vill att vi pratar om. Vi pratar om bemötande och strategier, samhällsstöd och hur är det att var förälder.

“Egen styrka” för dig med barn som har autism.

“Strategi” för dig med barn som har ADHD.

“Trots allt” för dig som har barn med trotssyndrom.

Bokcirklar om bemötande t.ex. Barn som bråkar, Explosiva barn, Skoljuridik mm.

Vi ska försöka blanda med digitala och fysiska träffar.

Flera föreläsningar kommer det att bli under de kommande åren.

Aktuellt:

Kalender – Attention Haninge-Tyresö

UTDRAG UR:

En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd, Socialdepartementet 2018

En nationell strategi för (regeringen.se)

För att alla föräldrar ska nås finns även ett fortsatt behov av att göra stödet mer tillgängligt, t.ex. genom att stödet erbjuds på fler och nya arenor samt att det utvecklas fler former av stödinsatser jämfört med i dag. Geografiska avstånd och andra lokala och regionala faktorer påverkar t.ex. kommuners, landstings och regioners möjligheter att erbjuda stöd till föräldrar, inte minst gäller det målgruppsanpassat stöd. Det är mot den bakgrunden angeläget att t.ex. följa utvecklingen av internetbaserat föräldraskapsstöd och sprida goda erfarenheter vidare.

https://www.regeringen.se/4a6017/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/barnets-rattigheter/en-nationell-strategi-for-ett-starkt-foraldraskapsstod-webb.pdf

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning uttrycker behov av stöd då de ofta lever i en pressad situation. Även ensamstående föräldrar kan uppleva ett särskilt behov av stöd i föräldraskapet.